e-Biblia (mini logo)

 

UMOWA LICENCYJNA
UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA e-BIBLIA

wersja z 5 lutego 2007 r.
(obejmuje użytkowników Oprogramowania e-Biblia od wersji 3.5.0
częściowo obejmuje użytkowników wersji e-Biblia 4.0 i późniejszych)

NOWOŚĆ! : pobierz testową wersję e-Biblia 4.0.4 [.msi, 41.8 MB)
Nowa e-Biblia wygląda jak MS Office 2010, oparta jest na nowych technologiach,
ma budowę modułową i możliwość wykorzystania najnowszych wielordzeniowych
procesorów by zwiększyć wydajność pracy programu. Działa w Windows XP/Vista/7/8.
Zgłaszaj zauważone usterki pod: info@e-biblia.pl.

Aby zakupić program „e-Biblia”, proponujemy skorzystać z Księgarni Chrześcijańskiej ORIONPLUS.PL.
Program możesz zakupić także w niektórych innych sklepach z literaturą chrześcijańską.

 

0. Preambuła

UWAGA. Przed zainstalowaniem Oprogramowania e-Biblia należy zapoznać się z poniższym tekstem licencji. Stanowi on prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest Oprogramowanie e-Biblia. Oprogramowaniem są programy komputerowe wyprodukowane przez Nadzieja.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 12 lok. 3, 00-511 Warszawa, Polska, dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej oraz niniejsza „Umowa licencyjna użytkownika Oprogramowania e-Biblia”. Częścią Oprogramowania e-Biblia nie są nośniki danych, na których zostało zamieszczone to oprogramowanie.

Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej, nie ma prawa instalowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania ani używania Oprogramowania e-Biblia, dodatków ani żadnej jego części. Oprogramowanie e-Biblia jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

1. Informacja o prawach autorskich

Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone co innego, wszystkie prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe, do wszystkich składników Oprogramowania e-Biblia przysługują Nadzieja.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 12 lok. 3, 00-511 Warszawa, Polska. Oprogramowanie to chronione jest prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innym ustawodawstwem i porozumieniami międzynarodowymi o ochronie praw dóbr niematerialnych. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

2. Strony umowy

Umowa zawierana jest między stronami: Nadzieja.pl Sp. z o.o., zwanym dalej Licencjodawcą oraz użytkownikiem Oprogramowania e-Biblia, będącym osobą fizyczną lub prawną, zwanym dalej Licencjobiorcą.

3. Zawarcie umowy

Umowa zostaje zawarta poprzez zainstalowanie, zwielokrotnienie dowolną techniką, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne użycie Oprogramowania e-Biblia. W przypadku nabycia produktu na płycie/płytach CD-ROM lub DVD-ROM rozprowadzanej/rozprowadzanych przez dystrybutorów Nadzieja.pl Sp. z o.o., zawarcie umowy następuje również w chwili zerwania plomby lub folii zabezpieczającej pudełko z programem i/lub wpisania specjalnego klucza zabezpieczającego.

4. Opis uprawnień Licencjobiorcy

4.1. Rozpowszechnianie i zwielokrotnianie Oprogramowania e-Biblia

Oprogramowanie e-Biblia udostępniane jest bezpłatnie w ograniczonej czasowo wersji testowej (tzw. trial lub demo) do pobrania z witryny internetowej producenta (www.e-biblia.pl) oraz płatnie w wersji komercyjnej, dostępnej w formie ustalonej przez Licencjodawcę.

W celu wypróbowania przydatności Oprogramowania e-Biblia Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na zainstalowanie i użytkowanie dowolnej ilości kopii testowej wersji Oprogramowania e-Biblia.

Dozwolone jest ograniczone zwielokrotnianie komercyjnej wersji Oprogramowania e-Biblia, zgodnie z przypadkiem opisanym w punkcie 4.3 niniejszej Umowy Licencyjnej, oraz nieograniczone rozpowszechnianie i zwielokrotnianie testowej wersji Oprogramowanie e-Biblia, zgodnie z przypadkiem opisanym w punkcie 4.5 niniejszej Umowy Licencyjnej, za pomocą dowolnych mediów pod następującymi warunkami:

 • Oprogramowanie e-Biblia może być rozpowszechnianie i zwielokrotnianie wyłącznie w postaci, w jakiej zostało udostępnione przez Nadzieja.pl Sp. z o.o. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie Oprogramowania e-Biblia w postaci niekompletnej, uzupełnianie Oprogramowania e-Biblia dodatkowymi składnikami jest zabronione.

 • Oprogramowanie e-Biblia musi nosić cechy pozwalające na identyfikację producenta programu.

 • Oprogramowanie e-Biblia może być wzbogacane specjalnymi wersjami tłumaczeń tekstu Biblii oraz innymi składnikami (dodatkami), z zastrzeżeniem, że zostały wytworzone i udostępnione przez Nadzieja.pl Sp. z o.o. W innym przypadku dany podmiot musi posiadać czasowe lub stałe pisemne zezwolenie wystawione przez Nadzieja.pl Sp. z o.o.

 • Zabronione jest uzależnianie udostępniania Oprogramowania e-Biblia od wniesienia dodatkowych opłat na rzecz udostępniającego, przenoszących koszt fizycznego udostępnienia Oprogramowania e-Biblia i zysków z tego tytułu.

 • Udostępnianie w jakiejkolwiek formie wersji oprogramowania (w tym na serwerach w sieci Internet) bez zgody Nadzieja.pl Sp. z o.o., poza przypadkiem opisanym w punkcie 4.5. niniejszej Umowy Licencyjnej, jest zabronione i będzie uważane za naruszenie Umowy Licencyjnej.

 • 4.2. Aktualizacja Oprogramowania e-Biblia

  Licencjobiorca po wniesieniu opłaty licencyjnej ma prawo do bezpłatnej aktualizacji Oprogramowania e-Biblia do wersji nowszej w zakresie numeru głównego zarejestrowanej wersji. Numer główny określa pierwsza liczba w numerze wersji Oprogramowania e-Biblia. Bezpłatna aktualizacja nie obejmuje kosztów produkcji nośników danych, na których zostało zamieszczone to oprogramowanie, a które to koszty, wraz z ewentualną przesyłką, zobowiązuje się pokryć Licencjobiorca.

  4.3. Kopie zapasowe Oprogramowania e-Biblia

  Licencjobiorca po wniesieniu opłaty licencyjnej, a więc formalnym nabyciu wersji komercyjnej, ma prawo do sporządzenia jednej kopii zapasowej Oprogramowania e-Biblia na dowolnym nośniku danych. Dozwolone jest użytkowanie kopii Oprogramowania e-Biblia na dodatkowym stanowisku komputerowym (np. na komputerze przenośnym) pod warunkiem, że kopia ta nie będzie używana równocześnie z Oprogramowaniem e-Biblia zainstalowanym na innym stanowisku komputerowym.

  4.4. Czas i miejsce użytkowania Oprogramowania e-Biblia

  Niniejsza „Umowa Licencyjna użytkownika Oprogramowania e-Biblia” zawierana jest na czas nieokreślony. Licencjobiorca ma też prawo użytkować Oprogramowanie e-Biblia bez ograniczeń terytorialnych.

  4.5. Cesja praw do Oprogramowania e-Biblia

  Licencjobiorca po wniesieniu opłaty licencyjnej może przenieść prawa wynikające z niniejszej „Umowy Licencyjnej użytkownika Oprogramowania e-Biblia” na inną osobę. Warunkiem przeniesienia praw jest przekazanie nabywcy wszystkich składników Oprogramowania e-Biblia oraz trwałe usunięcie Oprogramowania e-Biblia ze stanowisk komputerowych, na których zostało ono zainstalowane.

  Dodatkowo Licencjobiorca zarówno przed, jak i po wniesieniu opłat licencyjnych może rozpowszechniać i zwielokrotniać bezpłatną, testową wersję programu, na warunkach określonych w punkcie 4.1. niniejszej Umowy.

  5. Ograniczenia

  Zabronione jest:

 • Przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany lub modyfikacje w Oprogramowaniu e-Biblia. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego i niniejszej Umowy.

 • Najem lub dzierżawa Oprogramowania e-Biblia; Oprogramowanie e-Biblia nie może być wynajmowane lub wydzierżawiane przez Licencjobiorcę.

 • Deasemblacja, dekompilacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie kodu Oprogramowania e-Biblia lub tłumaczenie jego formy w zakresie przekraczającym zezwolenie wynikające z odpowiednich przepisów obowiązującego prawa.

 • Licencjobiorca musi zachować informację o prawach autorskich na wszystkich kopiach oprogramowania.

  6. Wyłączenie gwarancji

  W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, firma Nadzieja.pl Sp. z o.o. i jej dostawcy dostarczają Licencjobiorcy składniki w takim stanie, w jakim się one znajdują, bez żadnej pomocy technicznej. Firma Nadzieja.pl Sp. z o.o. i jej dostawcy niniejszym wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, wyraźnej, wynikającej z okoliczności lub gwarancji ustawowej, w odniesieniu do składników, między innymi w zakresie praw własności, nienaruszalności dóbr, wartości handlowej, przydatności do określonego celu, braku wirusów, dokładności lub kompletności odpowiedzi, wyników, braku staranności, stosownego dozoru lub fachowości, niezakłóconego używania, niezakłóconego posiadania oraz zgodności z opisem.

  Firma Nadzieja.pl Sp. z o.o. i jej dostawcy nie odpowiadają za konfigurację komputera/komputerów Licencjobiorcy, uniemożliwiającą zainstalowanie lub zakłócającą pracę Oprogramowania e-Biblia. Całe ryzyko związane z używaniem i funkcjonowaniem składników oraz z pomocą techniczną spoczywa na Licencjobiorcy.

  7. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody

  W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, firma Nadzieja.pl Sp. z o.o. ani jej dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialni za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, za straty w prowadzonej działalności, utratę poufnych lub innych informacji związanych z prowadzoną działalnością, przerwy w prowadzeniu działalności, uszkodzenia ciała, naruszenie prywatności, niedopełnienie obowiązków (zarówno w dobrej wierze, jak i przy uzasadnionych staraniach), brak staranności oraz szkody finansowe i w sferze religii oraz inne) wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania składników, świadczeniem pomocy technicznej lub jej brakiem, w zakresie niniejszej Umowy, nawet wtedy, gdy firma Nadzieja.pl Sp. z o.o. lub którykolwiek z jej dostawców zostali powiadomieni o możliwości powstania takich szkód.

  8. Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowanie

  Bez względu na jakiekolwiek szkody, które Licencjobiorca może ponieść z jakiegokolwiek powodu (w tym, bez ograniczeń, wszelkich szkód wymienionych powyżej oraz wszelkich szkód bezpośrednich lub bliżej nieokreślonych) całkowita odpowiedzialność firmy Nadzieja.pl Sp. z o.o. i jej dostawców wynikająca z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej, a także jedyne odszkodowanie dla Licencjobiorcy za wszelkie wymienione powyżej straty, są ograniczone do większej z dwóch kwot: kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za składniki lub kwoty 1 zł (PLN). Powyższe ograniczenia, wyłączenia i zrzeczenia obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nawet jeśli odszkodowanie nie kompensuje poniesionej szkody.

  9. Kary umowne

  Naruszenie postanowień niniejszej „Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania e-Biblia” powoduje powstanie zobowiązania Licencjobiorcy do wypłacenia Licencjodawcy kary umownej w wysokości 3000 zł (PLN) lub równowartości $1000 (USD). Jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia postanowień „Umowy Licencyjnej użytkownika Oprogramowania e-Biblia” przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Licencjodawcy przysługiwać będzie prawo domagania się odszkodowania w pełnej wysokości.

  10. Rozwiązanie umowy

  Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania e-Biblia wygasają z chwilą rozwiązania umowy. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę jej postanowień.

  11. Skutki wygaśnięcia uprawnień do użytkowania Oprogramowania e-Biblia

  W przypadku wygaśnięcia uprawnień do użytkowania Oprogramowania e-Biblia na skutek rozwiązania niniejszej umowy lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, Licencjobiorca ma obowiązek zaprzestać użytkowania i trwale usunąć Oprogramowanie e-Biblia ze stanowisk komputerowych, na których zostało ono zainstalowane.

  12. Wybór prawa właściwego, miejsca rozstrzygania sporów, odesłanie i kontakt

  Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane w drodze arbitrażu, a jeżeli nie da on rozstrzygnięcia, przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  W razie wątpliwości dotyczących niniejszej Umowy Licencyjnej lub potrzeby kontaktu z naszą firmą z jakiegokolwiek powodu, prosimy kierować się do filii firmy Nadzieja.pl Sp. z o.o. obsługującej kraj Licencjobiorcy lub pisać pod adresem biura: Nadzieja.pl Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna, Polska. Tel. (+4822) 7292880, faks (+4822) 7291433, e-mail: nadzieja@nadzieja.pl.

   
   

  © 1999-2012 Nadzieja.pl Sp. z o.o. / Hope, Inc. All rights reserved.
  Zobacz próbną wersję
  Biblii On-line. Co zmieniliśmy?
  Pobierz tapety na pulpit:
  800 x 600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200.